LIGJ Nr. 119/2014

PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

1. Ky ligj rregullon të drejtën e njohjes me informacionin që prodhohet ose mbahet nga
autoritetet publike.
2. Rregullat e parashikuara në këtë ligj kanë për qëllim garantimin e njohjes së publikut me
informacion, në kuadër të ushtrimit të të drejtave dhe lirive të individit në praktikë, si dhe të
formimit të pikëpamjeve për gjendjen e shtetit e të shoqërisë.
3. Ky ligj ka për qëllim edhe nxitjen e integritetit, të transparencës e të përgjegjshmërisë së
autoriteteve publike.