KRYETARI

I KËSHILLIT TË QARKUT

Emri: Evis

Atësia: Kostandin

Mbiemri: Sema

Datëlindja: 18 nëntor 1975

Vendlindja: Fier

Nënshtetësia: SHQIPTARE

Adresa: Fier

E-mail: evi_sema@yahoo.com