KËSHILLI I QARKUT FIER
SEKRETARI

NJOFTIM

Për konsultim me publikun

Në mbështetje dhe zbati të nenit 18 dhe nenit 77 shkronja ”dh” të ligjit Nr. 139/2015 ”Për vetëqeverisjen vendore”, i ndyshuar, ligjit Nr. 146/2014 ”Për njoftimin dhe konsultimin publik” Këshilli i Qarkut Fier bën njoftimin për këshillim me komunitetin duke ju drejtuar banorëve të 6 (gjashtë) Bashkive të Qarkut Fier.

”Mbi hartimin e Buxhetit 2022 si dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024”

Jeni të ftuar të jepni sygjerimet tuaja në të gjitha fushat deri në datë 10.12.2021, nëpërmjet adresës zyrtare e-mail: këshilliqarkutfier@gmail.com

 

Duke ju falenderuar,
Sekretari i Këshillit të Qarkut
Nebi MEMUSHAJ

 NJOFTIM PER KONSULTIM PUBLIK

Previous Njoftim për Mbledhjen e Këshillit të Qarkut Fier – 12.02.2021