9 Nëntor, 2021 - In VENDIME

“PER MIRATIMIN E LINJES LUSHNJE-GRABIAN,GRABIAN-LUSHNJE”

Ne mbeshtetje te ligjit Nr.139 /2015,” Per Veteqeverisjen Vendore”, neni 77,pika’ m’,si dhe ligji nr. 10/2016 per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 8308 date 18.03.1998 “Per transportin rrugore” te ndryshuar neni 15 pika ‘c;’ ,neni 19 si dhe ne kerkesen e Bashkise Lushnje”Kerkese per miratim linje” me nr. 657 prot. date 25.01.2021,Keshilli i Qarkut Fier ne mbledhjen e dates .tb . L .2021 pasi diskutoj

VENDOSI:

1. Miratimin e linjes (brenda Qarkut) Lushnje -Grabian,Grabian-Lushnje te Operatorit” Lushnja Bus ” sh.p.k.
2. Ky vendim hyn ne fuqi 10 dite pas shpalljes.

Kryetari

Evis Sema

Lini Komentin tuaj